Category: Rock

About: Daijar


8 thoughts on “ Grobislav Prikolić - Indexovo Pozorištance - Želite Li Da Postanete Premijer (CD, Album) ”

  1. Obr. ZPIZ /1 Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS POJASNILO: V izpisu obdobij zavarovanja v Republiki Sloveniji so navedena le obdobja zavarovanja brez preverjanja plačanih prispevkov in izpis ne služi za dokazovanje dopolnjene pokojninske dobe v postopkih uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
  2. Feb 15,  · DA NE ukoliko ste odgovorili DA molimo navedite naziv države te puni naziv nadležnog tijela koje je izdalo ovlaštenje (obvezno priložite dokaz) 3. Poznavanje hrvatskog jezika: (molimo označite da li poznajete hrvatski jezik) DA. NE. Ukoliko ste označili DA, molimo označite stupanj poznavanja hrvatskog jezika A B C Stupnjevi poznavanja.
  3. Uradni list Republike Slovenije. Rok za oddajo prijav je do vključno 6. do ure. Obravnavale se bodo prijave, ki bodo do tega datuma in ure prispele v sprejemno pisarno občinske uprave Občine DolenjskeToplice.
  4. Izjavljam, da se bom po končanem študiju opravljal vzgojno-izobraževalno delo v panogi _____ in se zaposlil pri izvajalcu letnega programa, ki je podal izjavo, da me bo zaposlil,v primeru, da mi bo štipendija odobrena. Zaposlil se bom najmanj za čas prejemanja štipendije in podpisal pogodbo o štipendiranju, pripravljeno v skladu s.
  5. Predlagam, da se v postopku ugotovi lastnost zgoraj navedenega zavarovanca za obdobje od _____ do _____ iz naslova (ustrezno označite): delovnega razmerja pri _____ opravljanja samostojne dejavnosti, družbeništva in poslovodenja gospodarske družbe.
  6. oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Italijanistika; - ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.
  7. 1. V evidenco iskalcev zaposlitve vas uvrstimo, če ste: zaposleni, samozaposleni, gospodinjec, dijak, študent ali; drugače delovno neaktivni. 2. Ali pričakujete odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti?
  8. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz tega okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. člen Okvirni sporazum je sklenjen v petih (5) izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3), izvajalec pa dva (2) izvoda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *